Zasady i warunki

Zasady i warunki

W celu uzyskania dostępu do stron internetowych, aplikacji lub usług Babysits („platforma”) i korzystania z nich obowiązują następujące warunki i obowiązujące przepisy prawne. Akceptując nasze warunki, zgadzasz się również na przestrzeganie naszej polityki prywatności i bycie z nią prawnie związanym.

Wyświetl warunki dla:

Dla wszystkich użytkowników

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich (legalnych) działań Babysits B.V. i Ciebie jako użytkownika platformy, chyba że nie zostały w pełni lub częściowo wyraźnie zapisane. Uzgodnione odstępstwa są ważne tylko wtedy, gdy są zapisane słowem pisanym, które obie strony podpisały do zatwierdzenia.

Artykuł 1 - Zawartość

Babysits zapewnia internetową platformę, która ułatwia kontakt pomiędzy rodzicami/opiekunami i opiekunkami do dzieci. Babysits nie jest agencją pośredniczącą i nie działa jako kontrahent. Babysits opracowało zawartość tej platformy z najwyższą starannością. Jednak wszystkie informacje dotyczące opieki nad dziećmi pochodzą od stron trzecich, a mianowicie osób poszukujących lub świadczących usługi opieki nad dziećmi. Dane strony trzecie są odpowiedzialne za dokładność i kompletność tych informacji. Babysits nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych ogłoszeń i/lub jakość i zachowanie rodziców/opiekunów, dzieci i/lub opiekunek do dzieci.

Artykuł 2 - Informacje

Jeśli chcesz korzystać z tej usługi, powinieneś upewnić się, że informacje (włącznie z adresem email, i w stosownych przypadkach imię, adres, kod pocztowy i dane konta bankowego) są kompletne, dokładne i aktualne. Dodatkowo, gwarantujesz, że jesteś osobą (prawną) za którą się podajesz i masz uprawnienia do korzystania z tej usługi. Informacje wpisane podczas tworzenia profilu/oferty pracy zostaną opublikowane na internetowej platformie Babysits, więc będą publicznie wyszukiwane. Oznacza to, że wyszukiwarki (jak Google) mogą indeksować Twoją ofertę pracy/profil. Możliwe, że strony trzecie wykorzystują Twoje informacje, aby móc zawrzeć z Tobą umowę. Babysits szanuje prywatność wszystkich i dlatego nie będzie wykorzystywać danych osobowych w innych celach niż wymienione. Dane osobowe nie będą dostępne dla stron trzecich bez wyraźnej zgody użytkownika. Babysits może robić wyjątki w przypadku nadużycia (według uznania Babysits, zobacz artykuł 13 niniejszych warunków) ich usług.

Artykuł 3 - Prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej dotyczą wszystkiego, co ma związek z usługą. Obejmuje to prawa do tekstów, zdjęć, projektów, wzorów, logo, nazw handlowych oraz innych zastrzeżonych oznaczeń, które są wyłączną własnością Babysits i jej licencjodawców. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw zawartych w reklamie, ofiara jest odpowiedzialna za podjęcie działań przeciwko naruszającemu (naruszającym) jej prawa. Użytkownik zwalnia Babysits z tytułu wszelkich roszczeń, niezależnie od przyczyny.

Artykuł 4 - Odpowiedzialność

Babysits ma na celu połączenie podaży z popytem na opiekę nad dziećmi dzięki swojej internetowej platformie. Babysits nie jest agencją pośredniczącą ani kontrahentem opiekunki do dziecka.

Babysits nie ponosi odpowiedzialności za wybraną opiekunkę i jej rodziców/opiekunów prawnych i/lub kandydatów i ostatecznej jakości ich pracy. Ty odpowiadasz za (wstępny) wybór, rozmowy i (finansowe) zobowiązania z kandydatami w oparciu o własne potrzeby i kryteria.

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z opiekunką do dziecka, rodzicami lub organizacją opieki nad dziećmi odbywa się na Twoje własne ryzyko i z Twojej inicjatywy.

Ostateczny wybór i decyzja o zaufaniu komuś, aby zaopiekował się Twoim dzieckiem (dziećmi) zależy wyłącznie od Ciebie. Babysits nie ponosi odpowiedzialności za (materialne i/lub niematerialne i/lub wtórne) szkody wynikające z opublikowanych ogłoszeń lub wybranych kandydatów. Jeśli opiekunka do dziecka, rodzic lub organizacja opiekunek do dzieci wydaje się nie być warta zaufania, chcielibyśmy, abyś nas o tym poinformował. Możesz to zgłosić wysyłając nam email na adres: .

Artykuł 5 - Wykluczenie

Babysits ma prawo do (tymczasowej lub permanentnej) odmowy dostępu do platformy, jeśli nie dotrzymasz warunków płatności i/lub nie zapłacisz na czas i/lub jeśli naruszysz te warunki. Dodatkowo, Babysits jest uprawnione do natychmiastowego rozwiązania lub anulowania umowy z Tobą bez interwencji prawnej, jeśli jako użytkownik nie wypełnisz obowiązków wynikających z korzystania z danej platformy i/lub ogólnych warunków, odpowiednio lub na czas. Babysits zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko Tobie w stosownych sytuacjach. Babysits zastrzega sobie prawo do usunięcie Twoich informacji z bazy danych bez podania przyczyny. Ta platforma jest przeznaczona wyłącznie do kontaktu pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi, opiekunkami do dzieci i organizacjami opiekunek do dzieci. Aby pracować jako opiekunka do dziecka musisz mieć przynajmniej 16 lat. Dlatego do korzystania z tej usługi obowiązuje minimalny wiek 16 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz poprosić rodziców o zgodę rodziców. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu kosztu zakupów z wykluczeniem.

Artykuł 6 - Referencje/Reklamy

Babysits nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron od reklamodawców i/lub użytkowników platformy.

Artykuł 7 - Zrzeczenie się

Zgadzasz się w pełni zabezpieczyć Babysits przed wszelkimi możliwymi roszczeniami od Ciebie lub osób trzecich, które powstały w jakikolwiek sposób i/lub odnoszą się do korzystania z naszej platformy i/lub umowy, którą posiadasz korzystając z tej platformy.

Artykuł 8 - Bezpieczeństwo

Babysits jest zobowiązane do racjonalnego zabezpieczenia swojego systemu przed nieuprawnionym użyciem oraz do podjęcia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków jeśli coś takiego będzie miało miejsce. Jednak, Babysits nie może zagwarantować, że nieuprawnione użycie nie będzie miało miejsca. Babysits nie może również zagwarantować, że platforma będzie zawsze dostępna o każdej porze dnia.

Artykuł 9 - Odpowiedzialność za korzystanie z platformy

Babysits nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, spowodowane przez i/lub wynikające z korzystania z platformy. Babysits nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z korzystaniem z Babysits, chyba że szkoda jest wynikiem zamiaru lub rażącego zaniedbania ze strony Babysits. W takim przypadku odpowiedzialność Babysits jest ograniczona do kwoty, którą użytkownik zapłacił za korzystanie z Babysits, maksymalnie do €500.

Artykuł 10 - Biznesowe użycie

Biznesowe korzystanie z tej platformy przez organizacje jak agencje opiekunek do dzieci i/lub inne firmy jest dozwolone tylko z kontem biznesowym. Opiekunki do dzieci nie podlegają tym warunkom. Babysits zastrzega sobie prawo do blokowania użytkowników w przypadku naruszenia (sytuacje oceniane wyłącznie przez Babysits). W przypadku naruszenia, taki użytkownik nie będzie miał prawa do zwrotu pieniędzy za zakupy. Twój profil zostanie usunięty, a użytkownicy z którymi się skontaktowałeś zostaną powiadomieni o naruszeniu jeśli Babysits uzna to za konieczne. Babysits ma prawo bez ostrzeżenia lub powiadomienia, i bez prawnej interwencji nałożyć bezpośrednią karę pieniężną w wysokości €1,000 (słownie: jeden tysiąc euro) za naruszenie tego artykułu. Za każde następne naruszenie tego artykułu, osoba naruszająca to prawo zostanie obciążona grzywną w wysokości €5,000 (słownie: pięć tysięcy euro).

Artykuł 11 - Siła wyższa

Babysits może zawiesić realizację zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, jeśli zobowiązania nie można wykonać z powodu zdarzenia, które można zasadnie uargumentować, że było poza kontrolą Babysits i nie mogło być przewidziane w momencie zamknięcia umowy. Takie zdarzenia obejmują rzeczy jak strajk, wykluczenie, awaria telekomunikacyjna, pożar, kradzież, uszkodzenie przez wodę, sabotaż lub wandalizm.

Artykuł 12 - Reklamacje i żądania

Użytkownicy tej platformy mogą zgłaszać reklamacje i żądania do Babysits w formie pisemnej.

Artykuł 13 - Nadużycie

Przez 'Nadużycie' rozumiemy: wysyłanie innym użytkownikom wiadomości, które naruszają ich prawa lub prywatność, takie jak wysyłanie niezamówionych informacji handlowych i spamu, zamieszczanie krzywdzących lub obraźliwych komentarzy; korzystanie z platformy do innych celów niż poszukiwanie lub oferowanie opieki nad dziećmi, m.in. reklamowanie innych usług; naruszanie praw własności intelektualnej lub publiczne kopiowanie materiałów bez pozwolenia; i korzystanie z tej usługi w sposób do którego nie została przeznaczona. Dodatkowo, niezgodne z prawem działania lub skargi związane z korzystaniem z tej usługi są również nadużyciami.

13.1 Jeśli nadużycie miało miejsce, Babysits może natychmiast rozwiązać umowę z użytkownikiem, bez uprzedniego powiadomienia lub konsultacji z użytkownikiem.

13.2 Babysits jest uprawnione do obciążenia użytkownika bezpośrednią grzywną w wysokości €10,000 (słownie: dziesięć tysięcy euro) za każdy przypadek niewłaściwego postępowania bez ostrzeżenia lub powiadomienia i bez konieczności interwencji prawnej. Dodatkowo, Babysits zastrzega sobie prawo do podjęcia dalszych działań (prawnych) przeciwko użytkownikowi i dochodzenia takich odszkodowań w wyniku szkód spowodowanych przez użytkownika.

Prawo holenderskie

Do tych ogólnych warunków stosuje się prawo holenderskie. Wszelkie spory będą przekazywane właściwemu sędziemu w Rotterdamie, w Holandii. Babysits może w dowolnym momencie modyfikować niniejsze warunki. Dlatego zdecydowanie zalecamy regularne sprawdzanie niniejszych warunków.

Dodatkowe warunki dla rodziców posiadających konto premium

Aby kontaktować się z dostawcami usługi opieki nad dziećmi, rodzice muszą wykupić dostęp do konta premium. Konto premium kosztuje użytkownika 29,99 zł / miesiąc (z VAT).

Artykuł 1 - Warunki

Aktualizując swoje konto do konta premium, zgadzasz się na zasady i warunki Babysits i dodatkowe zasady dotyczące konta premium dla rodziców/opiekunów prawnych.

Artykuł 2 - Płatność

Składając wniosek o konto premium, upoważniasz Babysits do automatycznego pobierania opłaty za konto premium. Konto premium w Babysits kosztuje 29,99 zł miesięcznie (z VAT). Usługa przetwarzania płatności dla użytkowników kont premium na Babysits jest świadczona przez Stripe i podlega Umowie o połączeniu konta Stripe, która obejmuje Warunki korzystania z usługi Stripe, (łącznie, “Umowa o świadczenie usług Stripe”). Wyrażając zgodę na te warunki lub kontynuując działalność jako użytkownik konta premium w Babysits, zgadzasz się na związanie się umową usług Stripe, której warunki mogą być okresowo modyfikowane przez Stripe. Jako warunek Babysits umożliwiający usługi przetwarzania płatności za pośrednictwem Stripe, zgadzasz się na udzielenie Babysits dokładnych i kompletnych informacji o Tobie i Twojej firmie (jeśli dotyczy), a także upoważniasz Babysits do udostępniania informacji o transakcji związanych z korzystaniem z usług przetwarzania płatności dostarczonych przez Stripe.

Artykuł 3 - Rejestracja i anulowanie

Umowa i kolejna subskrypcja (konto premium) zostaną zawarte na czas trwania umowy jednego miesiąca i można ją rozpocząć w dowolnym dniu miesiąca. O ile jedna ze stron nie wypowie umowy w terminie (jest to możliwe do ostatniego dnia okresu obowiązywania), umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas trwania umowy. Anulowanie konta premium jest nadal możliwe przed końcem każdego okresu umowy. Jeśli użytkownik anuluje przed końcem okresu obowiązywania umowy, wówczas umowa zostanie rozwiązana z końcem okresu obowiązywania umowy. W takim przypadku użytkownik nie ma prawa do zwrotu kosztów konta premium za pozostałe dni okresu obowiązywania umowy. Podczas anulowania zostanie wzięty pod uwagę jeden dzień. Anulowanie Twojego konta premium jest łatwe do zrobienia online. Po anulowaniu, żadne inne koszty nie będą pobierane z Twojego konta, chyba, że jesteś nam winien opłatę za subskrypcję za poprzednie miesiące. W takim przypadku, zaległa kwota nadal może być automatycznie pobierana.

Artykuł 4 -Okres odstąpienia od umowy

Jeśli zapiszesz się na Płatną Subskrypcję, masz prawo do pełnego zwrotu zapłaconych pieniędzy w ciągu czternastu (14) dni od daty zarejestrowania się w odpowiedniej usłudze (“okres odstąpienia od umowy”), w przypadku zmiany zdania z jakiegokolwiek powodu lub bez przyczyny. Jednak nie przysługuje Ci zwrot pieniędzy, jeśli korzystałeś z danej usługi w dowolnym momencie trwania okresu odstąpienia od umowy.

Jeśli chcesz otrzymać pełen zwrot zapłaconych pieniędzy, musisz skontaktować się z Obsługą klienta zanim Okres odstąpienia od umowy dobiegnie końca. W takim przypadku natychmiast wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania odwołania za pośrednictwem stałego nośnika (na przykład pocztą elektroniczną). Możesz także użyć poniższego przykładowego formularza odwołania, ale nie jest to wymagane.

Przykładowy formularz odwołania

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, proszę wypełnić poniższy formularz i wysłać go na poniższy adres email.)

  • Do Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Holandia. E-mail: :
  • Ja/my ( * ) niniejszym odwołujemy umowę zawartą przeze mnie/nas ( * ) dotyczącą zakupu następujących towarów ( * )/świadczenia następującej usługi ( * ):
  • Ustalone ( * )/otrzymany ( * )
  • Imię klienta
  • Adres klienta
  • Podpis klienta (tylko w przypadku komunikacji na papierze)
  • Data (*) Niepotrzebne skreślić

Artykuł 5 - Oszustwo

W przypadku oszustwa rozpocznie się dochodzenie. Nadużycie tej platformy zostanie zgłoszone policji.

Artykuł 6 - Zasady dozwolonego użytku

Stosujemy zasady dozwolonego użytku. Tak długo jak użytkownik korzysta ze swojego konta w normalny sposób, nie będziemy interweniować. Normalne użycie jest różne, ale w każdym przypadku jest ograniczone do maksymalnie 30 nowych rozmów na miesiąc i maksymalnie 10 nowych rozmów na dzień. Jeśli potrzebujesz więcej nowych rozmów na dzień, prosimy o kontakt (i uzasadnienie swojej prośby). panel-kontrolny/premium

Dodatkowe zasady dla biznesów posiadających konto biznesowe premium

Aby kontaktować się z użytkownikami, agencje muszą wykupić dostęp do konta biznesowego premium. Konto biznesowe premium kosztuje użytkownika 166,67 zł na miesiąc za zakład (bez VAT).

Artykuł 1 - Warunki

Kupując konto premium na Babysits, zgadzasz się z zasadami i warunkami Babysits i dodatkowymi zasadami dla konta biznesowego premium. Osoba pełniąca funkcję osoby kontaktowej w przedsiębiorstwie lub organizacji, która zawiera umowę, deklaruje się jako osoba do tego upoważniona.

Artykuł 2 - Płatność

Kupując konto biznesowe premium, upoważniasz Babysits do automatycznego pobierania opłaty za konto biznesowe premium. Konto premium na Babysits kosztuje użytkownika 166,67 zł / miesiąc (bez VAT).

Usługa przetwarzania płatności dla użytkowników kont premium na Babysits jest świadczona przez Stripe i podlega Umowie o połączeniu konta Stripe, która obejmuje Warunki korzystania z usługi Stripe, (łącznie, “Umowa o świadczenie usług Stripe”). Wyrażając zgodę na te warunki lub kontynuując działalność jako użytkownik konta premium w Babysits, zgadzasz się na związanie się umową usług Stripe, której warunki mogą być okresowo modyfikowane przez Stripe. Jako warunek Babysits umożliwiający usługi przetwarzania płatności za pośrednictwem Stripe, zgadzasz się na udzielenie Babysits dokładnych i kompletnych informacji o Tobie i Twojej firmie (jeśli dotyczy), a także upoważniasz Babysits do udostępniania informacji o transakcjach związanych z korzystaniem z usług przetwarzania płatności dostarczonych przez Stripe.

Artykuł 3 - Rejestracja i anulowanie

Umowa i kolejna subskrypcja (konto biznesowe premium) zostaną zawarte na czas trwania umowy jednego miesiąca i można ją rozpocząć w dowolnym dniu miesiąca. O ile jedna ze stron nie wypowie umowy w terminie (jest to możliwe do ostatniego dnia okresu obowiązywania), umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas trwania umowy. Anulowanie konta premium jest nadal możliwe przed końcem każdego okresu umowy. Jeśli użytkownik anuluje przed końcem okresu obowiązywania umowy, wówczas umowa zostanie rozwiązana z końcem okresu obowiązywania umowy. W takim przypadku użytkownik nie ma prawa do zwrotu kosztów konta premium za pozostałe dni okresu obowiązywania umowy. Podczas anulowania zostanie wzięty pod uwagę jeden dzień. Anulowanie Twojego konta premium jest łatwe do zrobienia online. Po anulowaniu, żadne inne koszty nie będą pobierane z Twojego konta, chyba, że jesteś nam winien opłatę za subskrypcję za poprzednie miesiące. W takim przypadku, zaległa kwota nadal może być automatycznie pobierana.

Artykuł 4 - Oszustwo

W przypadku oszustwa rozpocznie się dochodzenie. Nadużycie tej platformy zostanie zgłoszone policji.

Artykuł 5 - Limity wiadomości

Tak długo, jak użytkownik normalnie korzysta ze swojego konta, nie będziemy interweniować. Normalne użycie jest różne, ale w każdym przypadku jest ograniczone do maksymalnie 60 nowych rozmów na miesiąc, 40 na tydzień i 20 na dzień.

Artykuł 6 - Limity organizacji

Dozwolone jest maksymalnie 1 konto na organizację.